Luni - Vineri: 09:00 AM - 6:00 PM

Stomatologie fara durere

Fresno Clinic Tulcea

Castiga noul Hyundai i30

Rasplatim fidelitatea pacientilor nostri cu noul Hyundai i30.

In luna aprilie 2024, Fresno Clinic SRL, Tulcea – clinica de implantologie implineste 5 ani de la deschidere.

Cu aceasta ocazie ne face o deosebita placere, sa rasplatim fidelitatea pacientilor oferind drept premiu, noul Hyundai i30.

Un singur pacient al FRESNO CLINIC, va pleca acasa in aceasta vara cu masina.

Vezi regulamentul mai jos.

Zambeste in noul Hyunday i30 de la Fresno Clinic Tulcea.

Regulament Campanie

Campania Promoţională

„CÂȘTIGĂ NOUL HYUNDAI i30”

SECȚIUNEA 1 .  PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerințelor Regulamentului UE nr. 679 / 2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, SC RIU AIDALIS IMPLANT S.R.L are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor fiind: derularea activităților de reclamă, marketing, publicitate si transmiterea de oferte promoționale.

Sunteți obligat(ă) să furnizați datele (precum nume, adresa, adresa de e-mail, numere de telefon), acestea fiind necesare: pentru identificarea dumneavoastră în vederea stabilirii relației contractuale dintre dumneavoastră și SC RIU AIDALIS SRL, pentru trimiterea de oferte și reclame din partea SC RIU AIDALIS SRL. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea creării unei oferte conforme cu cele menționate.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai partenerilor contractuali din România și alte țări din UE, în scopul menționat în prezentul regulament. În baza Regulamentului UE nr. 679 / 2016 beneficiați de dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor, dreptul de a se adresa justiției, dreptul de a solicita portarea datelor colectate, dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată conducerii SC RIU AIDALIS IMPLANT SRL.

Acordul dumneavoastră presupune exprimarea expresă și fără echivoc a consimțămâ1ntului cu privire la dreptul organizatorului de a stoca, folosi și prelucra în scopuri de marketing, reclamă și publicitate datele furnizate pe durata derulării programului, iar ambele părți consideră condițiile și prevederile enumerate în prezentul Regulament ca fiind obligatorii pentru ele.

SECȚIUNEA 2. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

2.1. Campania promoțională „CÂȘTIGĂ NOUL HYUNDAI i30” este organizată și desfășurată de SC RIU AIDALIS IMPLANT SRL, persoană juridică română, având sediul social în Tulcea, strada Meduzei, nr.11A, înregistrată la Registrul Comerțului Tulcea, sub numărul J36/631/2022, Cod Unic de Înregistrare 46998619, (denumită în continuare “Organizator”).

2.2. Participanţii la Campania promoțională sunt obligaţi să respecte termenii și condiţiile prezentate în regulamentul oficial al campaniei promoționale (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), așa cum sunt specificate mai jos.

2.3. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform dispoziţiilor din OG nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu modificările și completările ulterioare și se va desfășura ăn conformitate cu prevederile acestui act normativ și ale prezentului Regulament.

2.4. Regulamentul Oficial va fi făcut public prin amplasarea lui într-un loc vizibil în clinica stomatologică Fresno Clinic și pe site-ul www.fresnoclinic.ro, pe întreaga durată a Campaniei, potrivit celor menţionate în Secţiunea 4.

Orice persoană interesată poate primi Regulamentul Oficial al Campaniei, urmare a unei cereri scrise formulate în acest sens și transmisă la sediul social din Tulcea, Strada Meduzei, nr.11A, sau la adresa de email: contact@fresnoclinic.ro.

2.4 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial prin acte adiţionale, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după afişarea documentului modificat în locaţie și pe site-ul www.fresnoclinic.ro.

SECŢIUNEA 3. ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

3.1. Campania este organizată și se desfășoară în clinica stomatologică Fresno Clinic SRL, cu sediul în Tulcea, strada Meduzei, nr.11A.

3.2. Pentru obţinerea de informaţii suplimentare, participanţii se pot adresa personalului angajat din clinica stomatologică Fresno.

SECŢIUNEA 4. DURATA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Perioada desfăşurării campaniei promoţionale este de la 29 Ianuarie 2024, orele 09:00 și până la data în care se atinge numărul de 100 de participanți eligibili conform criteriilor din prezentul Regulament.

SECŢIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice cu vârsta peste 18 ani, cu capacitate deplină de exerciţiu, care beneficiază de serviciile clinicii stomatologice Fresno Clinic SRL, servicii ce însumează minim 10 000 lei începând cu 29 Ianuarie 2024.

5.2. Participanților le este interzis să cumuleze costul serviciilor cu cele ale altor pacienți (ex.rude, soț-soție, parinte-copil, prieteni, etc.).

5.3. La prezenta campanie pot participa primii 100 (o suta) de pacienti care au atins sau au depășit limita minimă de 10 000 lei achitați pentru servicii către SC Fresno Clinic SRL.

5.4. Pentru a participa la prezenta campanie pacienții trebuie să aibă domiciliu stabil pe raza județului Tulcea.

5.5. La această campanie nu au drept de participare asociaţii și angajaţii Organizatorului, ai companiilor colaboratoare, precum şi membrii familiilor acestora (constând din copii, părinţi, soţ/soţie și rude de gradul II, inclusiv). Deasemenea, nu au dreptul de participare la prezenta campanie afinii angajaților sau colaboratorilor, sau alte persoane care prin relația cu aceștia se dovedeste că obțin un avantaj în prezenta Campanie.

5.6. Daca sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câștigarea premiului, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiului astfel câştigat și de a urmări în instanţă respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

5.7.Orice tentativă de fraudare se soldează cu eliminarea de la extragere a participantului în cauză, acesta urmând a fi informat cu privire la această decizie, sub orice formă de comunicare, scrisă sau orală.

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

6.1. Participarea la campanie este voluntară. Au drept de participare la prezenta campanie promoțională toti pacienții clinicii Fresno Clinic  care îndeplinesc condiţiile de participare, pe durata desfăşurării acesteia.

6.2. Fiecare pacient al clinicii Fresno Clinic care îndeplinește condițiile de participare la extragerea premiului oferit de către Organizator va primi câte un tichet de participare, personalizat cu numele și prenumele acestuia, serviciile de care a beneficiat, data efectuării acestora și costurile aferente.

6.3. Participanții sunt obligați să păstreze tichetul de participare până la data efectuării extragerii premiul oferit de către Organizator.

6.4. Organizatorul va păstra o copie a tichetelor de participare a fiecărui pacient eligibil de a participa la extragere.

6.5. În cazul pierderii tichetului de participare, un pacient are dreptul de a cere emiterea unui alt tichet, cu informațiile de pe tichetul pierdut, cu cel puțin 3 (trei) zile înainte de data efectuării extragerii, printr-o cerere scrisă către Organizator.

6.6. În ziua în care s-au îndeplinit condițiile de acordare a premiului, 100 de pacienți care întrunesc condițiile de participare, Organizatorul va contacta telefonic și prin sms fiecare participant în parte și va comunica data la care extragerea premiului va avea loc. Deasemenea, Organizatorul va afișa si pe site-ul www.fresnoclinic.ro data și ora la care extragerea va avea loc. Extragerea va avea loc în cel mult 14 (paisprezece) zile de la data îndeplinirii tuturor condițiilor de acordare a premiului.

6.7. În ziua extragerii participanții vor introduce personal tichetele de participare personalizate într-o urnă, pusă la dispoziție de către Organizator în clinica Fresno Clinic.

6.8. Extragerea va avea loc la data anunțată de către Organizator, în baza tichetelor de participare introduse in urnă de către participanții care întrunesc toate condițiile din prezentul Regulament.

6.9. Pentru a participa la extragere este necesară prezența fizică în clinica Fresno la momentul extragerii. Dacă participantul nu poate fi prezent în clinică la momentul extragerii, acesta poate fi reprezentat doar printr-o procură notarială. Fără procură notarială nici o persoană nu poate reprezenta un participant, indiferent de relația dintre aceștia (ex.părinți, soți, etc).

6.10. În situația în care este extras din urnă un tichet al unui participant care nu se află în clinică în momentul extragerii și nu este reprezentat legal de nici o persoană, extragerea se va reface până când este extras un tichet al unui participant ce îndeplinește toate condițiile de acordare a premiului.

6.11. Organizatorul își rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricționarea accesului la campania promoțională.

SECŢIUNEA 7. ACORDAREA ȘI ANUNŢAREA PREMIILOR

7.1. Desemnarea câştigătorului se va face astfel:

Desemnarea câştigătorului se va efectua prin extragerea manuală a unui tichet din urna aflată în clinica stomatologică Fresno Clinic. Extragerea se va efectua în prezența participanților eligibili, de către un reprezentant desemnat al Organizatorului.

7.2. Validarea câştigării premiului. Participantul care a fost desemnat câştigător va prezenta un document de identitate valabil, pentru a dovedi faptul ca indeplinește condiţiile de participare la campania promoțională, menţionate mai sus (condiţiile de vârsta, domiciliu, act de identitate valabil).

7.3. Premiul acordat în prezenta campanie va fi acordat în momentul extragerii sau, în cazuri excepţionale, în decursul a 3-15 zile lucrătoare din momentul aflării câştigătorului, exclusiv personal sau împuternicitului acestuia.

7.4. În termen de 15 zile calendaristice de la anunțarea câștigătorului, acesta e obligat să ridice premiul, în caz contrar câștigătorul își pierde dreptul asupra lui. Premiul neacordat ramane in patrimonial Organizatorului.

7.5. La acordarea premiului, se va întocmi un proces verbal, semnat de reprezentanţii autorizaţi ai Organizatorului, ce va fi completat cu datele de identificare complete (numele, prenumele, C.N.P.) ale câştigătorului. În momentul intrării în posesia premiului, câştigătorul trebuie sa prezinte reprezentantului Organizatorului un act de identitate valabil.

7.6. Validarea şi primirea premiului se face pe baza actului de identitate si a procesului-verbal completat. Prin participarea la campania promoțională, participanţii îşi exprimă acordul cu privire la includerea datelor personale în baza de date a Organizatorului în scopul participării la acest concurs şi furnizării de informaţii despre produsele şi evenimentele organizatorului si cele ale partenerilor săi.

7.7. Nici o eroare cu privire la datele furnizate de către participanţi nu atrage răspunderea Organizatorului campaniei promoționale. Ca atare, acesta nu are nici un fel de obligaţie de acordare a premiului în condiţiile descrise mai sus, în cazul furnizării unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificării și/sau anunţării câştigătorului.

SECŢIUNEA 8. PREMIILE

SC Riu Aidalis Implant SRL în cadrul extragerii din prezenta campanie va acorda 1 (unu) autoturism Hyundai i30.

SECŢIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

9.1. Organizatorul Campaniei nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligaţii fiscale legate de premiile oferite, cu excepţia impozitului cu reţinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat să îl calculeze, să îl rețină și să îl transfere la bugetul de stat conform prevederilor Cap. VIII – Venituri din premii şi din jocuri de noroc, art.108-110 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificări si completări.

9.2. Organizatorul va plăti din fonduri proprii către bugetul de stat impozitul aferent premiului acordat, conform legislației în vigoare, câștigătorul fiind exonerat de plata acestuia.

SECŢIUNEA 10. ÎNCETAREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN

10.1. Prezenta Campanie poate înceta înainte de termen în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră ori în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie, dar nu înainte de a anunţa acest lucru pe site-ul www.fresnoclinic.ro și telefonic pe participanții eligibili de a participa la extragere.

SECŢIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanţii la prezenta Campanie promoțională se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române din Municipiul Tulcea.

SECŢIUNEA 12. ALTE PREVEDERI

12.1. Câștigătorul premiului acordat în baza prezentei campanii își va asuma anumite obligații în ceea ce privește anumite măsuri de promovare a imaginii organizatorului prezentei campanii, precum:

  • Câștigătorul premiului este de acord ca imaginea sa să fie asociată materialelor de promovare ale Organizatorului. În acest sens câștigătorul premiului este de acord să apară în fotografiile pe care Organizatorul sau reprezentanții acestuia le vor realiza în cadrul procedurilor de desemnare și acordare a premiului în cadrul prezentei campanii. Imaginile vor fi utilizate pentru promovarea Organizatorului, indiferent de canalul de comunicare prin care aceasta se realizează.
  • Câștigătorul autoturismului acordat ca premiu în cadrul prezentei campanii, se obligă ca pentru o perioadă de 12 (douasprezece) luni de la momentul în care premiul i-a fost acordat să mențină pe autoturism inscripțiile de promovare aplicate de către Organizator.
  • Câștigătorul autoturismului acordat ca premiu în cadrul prezentei campanii se obligă să nu înstrăineze autoturismul pentru o perioada de 6 (șase) luni de la momentul în care premiul i-a fost acordat. Înstrăinarea autoturismului înainte de expirarea celor 12 (douasprezece) luni se poate efectua exclusiv cu acordul scris prealabil al Organizatorului prezentei campanii.

12.2. În situația în care câștigătorul premiului decolantează însemnele Organizatorului sau înstrăinează autoturismul câștigat înainte de expirarea celor 12 (douasprezece) luni, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiului și se poate îndrepta împotriva acestuia în instanță, pentru daune în urma prejudiciului de imagine astfel creat.

12.3. Organizatorul va suporta din fonduri proprii taxele de publicitate aferente colantării premiului cu însemnele acestuia pentru 12 (douasprezece) luni.

12.4. Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toți participanţii în clinica Fresno. Deasemenea, regulamentul poate fi pus la dispoziţia participanţilor în urma solicitării la adresa de mail: contact@fresnoclinic.ro.

12.5. Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condiţiilor prezentului Regulament Oficial.

12.6. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile legale necesare în cazul apariţiei unor situaţii care ar putea afecta imaginea, prestigiul sau costurile acestei Campanii Promotionale ori ale Organizatorului.

Organizator,

SC. RIU AIDALIS IMPLANT SRL.

FRESNO CLINIC

FRESNO CLINIC Tulcea

Castiga noul Hyundai i30